Artikel 1: Definities :
1.1.    Vervoerovereenkomst: De overeenkomst tot vervoer van één of meerdere personen naar en van een vooraf bepaalde bestemming.

1.2.    My Party Travel: www.mypartytravel.nl

De in artikel 3.1. genoemde acceptatie door My Party Travel is te vinden op de website onder het kopje ‘’algemene voorwaarden’’.

1.3.    Reiziger: Een of meerdere personen door de vervoerder te vervoeren per bus.

1.4.    Reissom: De definitie van de reissom is het totaalbedrag van de (gemaakte) boeking (inclusief servicekosten).

1.5.    Hoofdboeker: Diegene die de tijdens het inschrijven word aangewezen als verantwoordelijke voor de inschrijving.

1.6.    Last minute boekingen: Inschrijvingen die vanaf 24 uur voor aanvang van het evenement worden geplaatst.

Artikel 2: Toepasselijkheid :
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle vervoersovereenkomsten van My Party Travel
2.2 Er kan alleen schriftelijk worden afgeweken van deze voorwaarden in welke de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

 

Artikel 3: Overeenkomst :
3.1    Een vervoersovereenkomst met My Party Travel komt pas tot stand als de reiziger een inschrijving plaatst bij My Party Travel, de verschuldigde reissom aan My Party Travel is voldaan en deze inschrijving door My Party Travel is geaccepteerd.

3.2    De in artikel 3.1. genoemde acceptatie door My Party Travel is te vinden op de wesbite onder de ‘algemene voorwaarden’.

3.3    Elk aanbod tot het aangaan van de vervoersovereenkomst met My Party Travel is door de hoofdboeker herroeppelijk, tot zeven dagen na het moment waarop My Party Travel het aanbod heeft aanvaard.

3.4    Personen die namens een ander een vervoersovereenkomst met My Party Travel aan gaan, kunnen door My Party Travel aansprakelijk worden gesteld voor alle uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

3.5    Tenzij nadrukkelijk anders bepaald is My Party Travel ten alle tijde gerechtigd een reiziger te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de verkoop van een ticket te verbinden.

3.6.  My Party Travel behoud zich het recht om een reis tot vier dagen voor het moment waarop het vervoer zou plaats vinden te annuleren indien er op dit tijdstip minder aanmeldingen zijn dan het door My Party Travel vastgestelde minimum aantal aanmeldingen.

Artikel 4: Prijzen :
4.1    Tenzij anders is overeengekomen zijn de prijzen inclusief BTW en andere overheidsheffingen.

Artikel 5: Aansprakelijkheid :
5.1.  My Party Travel is niet aansprakelijk te stellen voor kosten die ontstaan door het verlies en/of schade van eigendommen van de reiziger.

5.2.  My Party Travel is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door vertragingen en/of andere onvoorziene omstandigheden voor en tijdens de busreis.

5.3.    Iedere hoofdboeker is hoofdelijk aansprakelijk voor schade en/of verontreiniging die tijdens de busreis door de reizigers is veroorzaakt.

Artikel 6: De reiziger :
6.1.  My Party Travel behoud zich ten alle tijde het recht om de reiziger te weigeren en/of de toegang van de bus te ontzeggen indien deze reiziger zich niet gedraagt naar de algemene maatschappelijke maatstaven of My Party Travel hier goede gronden voor heeft.

6.2.    De reiziger is tijdens de reis verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van My Party Travel ter bevordering van een goede uitvoering van de reis.

6.3.    Wanneer de reiziger in gebreke is zijn de (eventuele) kosten voor de reiziger zelf en kan My Party Travel niet aansprakelijk worden gesteld voor (eventuele) gemaakte kosten.

6.4.    De reiziger is aansprakelijk voor schade en / of kosten veroorzaakt door zijn / haar ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.

6.5.    Een reiziger die hinder en / of last oplevert en daarmee de uitvoering van de reis bemoeilijkt kan My Party Travel worden uitgesloten van (verder) vervoer. Alle kosten die daar uit voort komen zijn voor de kosten van de reiziger zelf.

6.6.    De reiziger dient zich tijdens het vervoer te onthouden van het gebruik van alcohol, roken en drugs. Tenzij anders is overeengekomen is de reiziger bij overtreding aansprakelijk voor de gevolgen hiervan.

Artikel 7: Persoonsgegevens :
7.1.    Wanneer de reiziger besteld bij My Party Travel, geeft de reiziger My Party Travel het recht om de voor- en achternaam te publiceren op de pagina van My Party Travel ter bevordering van de organisatie.

7.2.    Persoonsgegevens van de reiziger mogen door My Party Travel worden verstrekt aan derden indien dit een goede uitvoering van de reis bevorderd.

7.3.    Uw gegevens zullen nimmer door My Party Travel worden verstrekt aan derden voor commerciële en/of reclame doeleinden.

Artikel 8: Annulering :

8.1.    De reiziger heeft de mogelijkheid om een boeking te annuleren waarbij de volgende regels van toepassing zijn:

Boeking annuleren:
Boekingen kunnen uiterlijk 31 dagen voor een event kosteloos geannuleerd worden. Na het verstrijken van deze periode hanteren wij onderstaande termijnen.

  • Annuleer je de boeking 30 – 15 dagen voor de busreis, dan wordt er 50% van de totaalsom in rekening gebracht, met een minimum van € 10,00 per persoon.
  • Annuleer je de boeking 14 – 7 dagen voor de busreis, dan wordt er 75% van de totaalsom in rekening gebracht, met een minimum van € 12,50 per persoon.
  • Annuleer je de boeking 6 dagen voor de busreis of later, dan dient de gehele boeking voor 100% betaald te worden, met een minimum van € 15,00 per persoon.

Uiteraard is het wel mogelijk om je plaatsen te verkopen. Vergeet niet de wijziging door te geven wanneer je je boeking aan iemand doorverkoopt.

 

 

 

 

Annulering busreis

  • Annuleert My Party Travel de busreis, krijgt de reiziger hierover een annuleringsmail.
  • Wordt op een annuleringsmail niet gereageerd binnen 7 dagen, wordt het bedrag alleen uitgekeerd in de vorm van een tegoedbon.
  • Wordt er op de annuleringsmail binnen 7 dagen gereageerd, wordt het bedrag van het aantal, door de hoofdboeker geboekte busplaatsen, teruggestort naar het naar ons teruggekoppelde rekeningnummer (exclusief transactie- & servicekosten).
  • Je mag je busplaats(en) doorverkopen. Vergeet niet een wijziging door te geven wanneer je een busplaats aan iemand doorverkoopt. Doe je dit niet dan kan diegene geen toegang krijgen tot de bus.
  • Wordt een busreis geannuleerd door My Party Travel door het gebrek aan aanmeldingen, zal er gekeken worden naar alternatieven. Wanneer deze niet in de mogelijkheden worden gesteld zal het bedrag, onder voorwaarden van hierboven genoemde punten, worden teruggestort.

 

Artikel 9: Klachten :
9.1.    Als de reiziger zich wil beroepen op een tekortkoming in de nakoming van de vervoersovereenkomst dient hij of zij deze klacht binnen veertien dagen na aanvang van de reis per e-mail in te dienen, waarbij de vervoerder in staat word gesteld naar een passende oplossing te zoeken.

 

Artikel 10: Levering :
10.1.    Slechts het definitieve tijdstip en de definitieve locatie van vertrek, welke uiterlijk drie dagen van te voren op de pagina worden gepubliceerd zijn bindend.

 

Artikel 11: Levering:

11.1.    De door de hoofdboeker geboekte plaatsen, zullen direct verwerkt worden bij My Party Travel waarop een bevestigingsmail zal volgen. De opgegeven naam/namen worden hierbij genoteerd op een namenlijst.

 

Artikel 12: Winacties :
12.1.    Indien een bus wordt geannuleerd bij gebrek aan belangstelling, komen daarmee de busplaatsen te vervallen die zijn gewonnen bij eventuele winacties. In dat geval wordt de busreis gecompenseerd. Dit houdt in dat een gelijkmatig bedrag wordt verrekend bij een andere busreis.

 

Artikel 13: Toepasselijk recht :
13.1.    Op alle vervoer- of reisovereenkomsten is Nederlands recht van toepassing.